Новые достопримечательности

д. Селец, святая криничка

Местные жители говорят, что вода в ней не замерзает даже в самые лютые морозы. А потому независимо от времени года сюда приходят и приезжают люди: кто-то набрать святой воды, кто-то помолиться, а кто-то просто посидеть, подумать, привести мысли в порядок или пообщаться с природой.


г.п. Уваровичи, городище

Особый интерес представляет городище г.п. Уваровичи. Площадка его 90x90 м с округлыми углами и выпуклыми сторонами. С трех сторон ров. Археолог А. Дробышевский, который исследовал городище, утверждает, что оно образовано в VII-VI вв. до н. э. и возведено племенами милгородской культуры.


Дубы черешчатые

Расположены недалеко от Буда-Кошелево. Два дуба черешчатых, которые произрастают на территории Буда-Кошелевского опытного лесхоза, объявлены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 26 апреля 2007 г. ботаническими памятниками природы республиканского значения и входят в государственный Перечень вековых и редких пород деревьев.


Картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко

Картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко открыта 25 августа 2007 года в знак памяти и уважения уроженцу Буда-Кошелевского района, народному художнику СССР, члену Академии художеств СССР, Герою Социалистического Труда, профессору живописи Евсею Евсеевичу Моисеенко. В основном фонде галереи находится 300 единиц экспонатов, из них 97 картин.


Смотреть все объекты

Населенные пункты

Комарово

Першае ўзгадванне –  1330 г. як маёнтак Гаштальтаў.

Пачатак XX ст. – у 1904 г. у маёнтку Камароўшчызна налічвалася 15 жыхароў, працавалі вінакурны завод і вадзяны млын.

Наш час аграгарадок, каля 450 жыхароў, дзейнічаюць школа, сельскагаспадарчы ліцэй, рамонтныя майстэрні, крамы, пякарня, аддзяленні сувязі і банка, грамадскі цэнтр развіцця сельскага прадпрымальніцтва 

 

Пачынаючы з 1330 г. Камаровам валодалі 10 радоў: Гаштольты, кароль Жыгімонт Аўгуст, Катлы, Радзівілы, Комары (далі назву сядзібе), Козел-Паклёўскія, Хамінскія, Барткевічы, Беніслаўскія, Пашкевіч-Талаконьскія і апошнія уладары – Старжынскія. Тут знаходзіцца найбольш поўна захаваўшыйся ў рэгіёне сядзібна-паркавы комплекс –помнік архітэктуры.

Канчатковы выгляд сядзібы фармаваўся ў пач. XX ст. пры Хамінскіх. На сённяшні момант захаваліся сядзібны дом, флігелі, гаспадарчыя будынкі, пейзажны парк з дзвюмя сажалкамі (паміж імі раней быў млын).

Каменная брама з дзвюх цыліндрычных калон з шарамі на цэнтральнай плошчы – галоўны ўваход на тэрыторыю сядзібы, раней стаяла пры ўездзе ў Альшэўскі парк. Зроблена яна ў 1904 г. з часткі валуна “Альшэўскі”, другая палова якога зараз знаходзіцца на беразе р. Страча ва ўрочышчы Таўкунец.  Каля ўваходных варот размешчаны свіран з буйнога бутавага каменя (пач. ХIX ст.). Камяніца, што поруч, служыла для захоўвання мукі, круп, а склеп-лядоўня – для мяса і рыбы.

Сядзібны дом ў стылі “мадэрн” – мураваны, аднапавярховы,. Бакавы фасад мае адкрытую тэрасу з ажурнай кованай агароджай, на якой змешчана манаграма “MS” (Марыя Старжынская). Перад сядзібным домам размешчаны два аднолькавыя будынкі: афіцыйня (дом адпачынку) і рэкрэацыя (дом вольнага часу). У афіцыйні меліся пакоі для адпачынку, а ў будынку рэкрэацыі - гімнастычная і танцавальная залы, тэнісны корт, більярдная, буфет, захоўваўся спортінвентар. Пасля рэканструкцыі ў ім размяшчаюцца класныя пакоі агульнаадукацыйнай школы і кабінеты вытворчага навучання ліцэя.

У будынку былога свінарніка (П-падобны будынак на плошчы) сення размешчаны банк і “Цэнтр развіцця сельскага прадпрымальніцтва “Камарова”, які распрацоўвае і прапагандуе эколага-эканамічныя праекты і выкарыстанне альтэрнатыўнай энергетыкі ў сельскай мясцовасці (міні-ГЭС, фотаэлектрычная ўстаноўка). У іншых гаспадарчых будынках змяшчаюцца крама, пошта, механізатарскія склады.

Добра захаваўся пейзажны парк, які быў закладзены ў XVIII ст. на паўднёвым схіле ніжняй тэрасы. У дрэвастоі больш за 25 відаў, ўзрост старэйшых дрэў каля 300 год. Парк з’яўляецца помнікам прыроды мясцовага значэння.

 

С 1330 г. усадьбой Комарово владели 10 родов: Гаштольты, король Сигизмунд Август, Котлы, Радзивилы, Комары (дали название усадьбе), Козел-Поклевские, Хоминские, Борткевичи, Бениславские, Пашкевич-Толоконские и последние владельцы – Старжинские. Здесь находится наиболее полно сохранившийся в регионе усадебно-парковый комплекс –  памятник архитектуры.

Окончательный вид усадьбы сформировался в нач.XX в. при Хоминских. До настоящего времени сохранились: усадебный дом, флигели, хозяйственные постройки, пейзажный парк с 2 прудами (между ними раньше была мельница).

Каменные ворота из двух цилиндрических колонн с шарами на центральной площади – главный вход на территорию усадьбы, прежде они стояли при въезде в Ольшевский парк. Колонны высечены в 1904 г. из части валуна "Ольшевский", вторая половина которого находится на берегу р. Страча в урочище Толкунец. Около входных ворот расположен амбар из крупного бутового камня (нач. ХIX в.). Здание рядом служило для хранения муки, круп, а погреб-холодильник – для мяса и рыбы.

 

Усадебный дом в стиле "модерн" – каменный, одноэтажный. На боковом фасаде имеется открытая терраса с ажурной кованой оградой, на которой помещена монограмма "MS" (Мария Старжинская). Перед домом расположены два одинаковых здания: флигель (дом отдыха) и рекреация (дом досуга). Во флигеле имелись комнаты для отдыха, а в здании рекреации - гимнастический и танцевальный залы, теннисный корт, бильярдная, буфет, хранился спортинвентарь. После реконструкции в зданиях располагаются классные комнаты общеобразовательной школы и кабинеты производственного обучения лицея.

В здании бывшего свинарника (П-образное строение на площади) сегодня расположены банк и “Центр развития сельского предпринимательства «Комарово», который разрабатывает и пропагандирует эколого-экономические проекты и использование альтернативной энергетики в сельской местности (мини-ГЭС, фотоэлектрическая установка). В других хозяйственных зданиях размещаются магазин, почта, механизаторские склады.

Хорошо сохранился пейзажный парк который был заложен в XVIII в. на южном склоне нижней террасы. В древостои более 25 видов, возраст старших деревьев около 300 лет. Парк является памятником природы местного значения. 

Камарова–вёска пад дзесяццю гербамі

 

                      


Швакшты

Першае ўзгадванне1847 г. як засценак маёнтка Кабыльнік, вёска пры Полацкім тракце.

Пачатак XX ст. – у 1904г. у вёсцы налічвалася 222 жыхара, да 1960 г. мелася пачатковая школа.

Наш час –  вёска, каля 130  жыхароў.

Вёска Швакшты размешчана на перакрыжаванні былога паштовага шляху Кабыльнік-Камаі і Полацкага тракту. Полацкі тракт ці гасцінец (дарога Полацк-Вільнюс), які даўней называлі шлях Сцяпана Батуры, ці Вітаўтаў шлях, – упамінаецца з першай паловы XV ст. На працягу некалькіх вякоў гэта быў бойкі гандлёвы і стратэгічны шлях дзяржаўнага ўзроўню. У архіўных дакументах значыцца, што ў XVII ст. ўладары фальварка Слабада (Канстанцінава) заклалі тут паштовую станцыю. Гасцінцы рабілі даволі шырокімі, каб "два вазы фурманскія размінуліся" (Статут ВКЛ, 1566 г.). З даўніх часоў быў звычай садзіць ля дарог дрэвы, якія выконавалі сігнальную ролю, указвалі накірунак дарогі, асабліва зімой, служылі дрэнажом. Пры Кацярыне ІІ пачалося актыўнае ўдасканаленне дарог: пакрыццё гравіем, кювеціраванне, абсадка бярозамі.

У "Слоўніку геаграфічным" за 1896 г. такая даведка: "гэты шлях, які больш чатырох вякоў быў самым  буйным, стаў звычайнай дарогай, за якой захавалася толькі назва "Полацкі гасцінец". Відаць, з ваенных меркаванняў у 30-я гады ХХ ст. (пры польскай уладзе) Полацкі тракт забрукавалі, а ў 80-я гады – заасфальтавалі.

Цяперашнім часам у в.Чэхі пры былым тракце знаходзяцца хаты-майстэрні мастака Алеся Цыркунова і разьбяра Юрася Камандзірчыка, а таксама мастацка выкананы крыж.

shk8_5050.jpgshk8_2_5050.jpg

 

Деревня Швакшты расположена на пересечении бывшего почтового пути Кобыльник-Комаи и Полоцкого тракта. Полоцкий тракт или гостинец (дорога Полоцк-Вильнюс), который в старину называли дорогой Степана Батуры, или Витовтовым путем, - упоминается с первой половины XV в. В течение нескольких веков это был бойкий торговый и стратегический путь государственного уровня. В архивных документах значится, что в XVII в. владельцы фольварка Слобода (Константиново)  заложили тут почтовую станцию. Дорогу делали довольно широкой, чтобы "две фурманки кучерских разминулись" (Устав ВКЛ, 1566 г.); с давних времен было обыкновение садить у дорог деревья, которые выполняли сигнальную роль, указывали ннаправление дороги, в особенности зимой, служили дренажом. При Екатерине II началось активное совершенствование дорог: покрытие их гравием, устройство кюветов, обсаживание березами.

shk8akshty_5050.jpg

В "Словаре географическом" за 1896 г. такая справка: "эта дорога, которая более четырех веков была самой  крупной, стала обычной, за которой сохранилось только название "Полоцкий гостинец". В 30-е годы ХХ в. (при польской власти) Полоцкий тракт замостили, а в 80-е годы – заасфальтировали.

Ныне в д. Чехи у бывшего большака находятся дома-мастерские художника Алеся Цыркунова и резчика Юрася Командирчика, а также искусно выполненный крест.


тестгород

ывапцвапСмотреть все города